PRIVACY BELEID

CONTACTGEGEVENS

Evolé v.o.f.

Christinastraat 2A

5615RK Eindhoven

Per email bereikbaar op info@evole.nl.

KvK-nummer: 75391422

Btw-identificatienummer: 860264609B01

 

PRIVACYBELEID

Evolé hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Evolé houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Evolé verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • kunnen verzenden van bestelde producten;

 • verzenden van nieuwsbrieven; productinformatie en andere promotionele e-mails, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • marktonderzoek

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens van leden is dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het kunnen verzenden van bestelde producten.

Voor de bovenstaande doelstelling zal Evolé de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • Telefoonnummers;

 • E-mailadres;

 • Geboortedatum;

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop

Wij geven uw naam en e-mailadres door aan Mailchimp, maar alleen indien u kenbaar heeft gemaakt dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Mailchimp gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief te versturen en op naam te zetten. Daarnaast biedt Mailchimp inzichten in wie de nieuwsbrief openen, wie op welke link klikt, etc. Het gaat hier om gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Daarom zijn het volgens de GDPR en AVG persoonsgegevens.

Ook Google Analytics verwerkt persoonsgegevens. Een IP-adres en ook een persoonlijk account is een persoonsgegeven volgens de GDPR en AVG. Google Analytics koppelt IP-adressen en accounts aan acties op de site. Hierdoor is herleidbaar welke acties een natuurlijk persoon op een site uitvoert.

 

Op onze website staan knoppen van Facebook, Instagram en Linkedin. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina's worden gedeeld op social media. Socialmedia verzamelen via de code van deze knoppen informatie, al voordat jij op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om jou te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Linkedin om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

Alle e-mailberichten die wij ontvangen en versturen worden opgeslagen via de dienst van Hostnet.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor (o.a. met een overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

 

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Buiten de EU / EER mogen gegevens alleen worden doorgegeven naar landen met een ‘passend beveiligingsniveau’ volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. Mailchimp, Google en facebook zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Dat is niet aangemerkt als een land met een passend beveiligingsniveau. Gelukkig zijn Mailchimp, facebook en Google gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Evolé ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de wettelijke termijnen bewaard.

 

Beveiliging

Evolé neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot Evolé per mail: info@evole.nl.

 

Wijzigingen van het privacybeleid

Evolé  behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Check daarom regelmatig dit beleid om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

 

Datum laatste wijziging: 28 oktober 2020